SAUGOS TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

Saugos teisės aktų pakeitimai    Nuolat sekame, kad saugos teisės aktų pakeitimai saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos srityse atitiktų mūsų darbo kokybę. Pakeitimus talpiname šiame puslapyje, visada būkite susipažinę. Pakeitimai neliečia darbų saugos instrukcijų, kurios yra paruoštos po 2003 m. Pilni darbų saugos teisės aktų pakeitimai yra skelbiami valstybinės darbo inspekcijos puslapyje.

   Kreipkitės į mūsų specialistus, mes nuolat sekame saugos pakeitimus ir galime jums trumpai paaiškinti pakeitimų esmę. Atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikiami tik aktualiausia įstatymų pakeitimai, kadangi apskritai teisės aktų pakeitimų yra labai daug, daugelis jų neturi įtakos įmonių veikloms.

2020-2022 saugos pakeitimai

informacija rengiama..

Pateikiami saugos teisės aktų pakeitimai 2018 metams (Kai kurie teisės aktai įsigalioja 2019 metais)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 44 straipsnio pakeitimo įstatymas
Identifikacinis kodas 2018-20719
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-15840
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-15832
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo” pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-15678
Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo, tvirtinimo
Identifikacinis kodas 2018-14377
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-11112
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-102 ,,Dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinio pasitikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-10633
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-09988
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. EV-124 „Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-09617
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-09618
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-09452
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
Identifikacinis kodas 2018-08529
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 5-1 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
Identifikacinis kodas 2018-08531
Dėl Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai
Identifikacinis kodas 2018-08392
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-03853
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2018-02358

Saugos teisės aktų pakeitimai 2017 metais

Dėl LR ..2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2017-13533
Dėl LR … 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl LR darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2017-11190
Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo
Identifikacinis kodas 2017-11167
Dėl Reikalavimų … darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai … patvirtinimo
Identifikacinis kodas 2017-11113
Dėl LR …2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo LR valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2017-10985
Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo
Identifikacinis kodas 2017-10637
Dėl LR darbo kodekso įgyvendinimo
Identifikacinis kodas 2017-10853

Pakeitimai iki naujojo darbo kodekso 2017

Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Identifikacinis kodas 2017-10624
Dėl LR … 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-287/V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Identifikacinis kodas 2017-09833
Dėl LR … 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl … kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir … nustatymo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2017-09871
Dėl LR … 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams… atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2017-09592
Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo
Identifikacinis kodas 2017-09592
Dėl LR …  2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių …. mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2017-06898

Saugos teisės aktų pakeitimai 2015 metais

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 41, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas
Identifikacinis kodas 2015-10367
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2015-03960
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Minimalių reikalavimų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms
Identifikacinis kodas 2015-03958
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2015-02620
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A1-8 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Identifikacinis kodas 2015-00918

Saugos teisės aktų pakeitimai 2014 metais

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai” pakeitimo
Identifikacinis kodas 2014-20107
Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo
Identifikacinis kodas 2014-12792
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Identifikacinis kodas 2014-11970

Visi saugos teisės aktų pakeitimai yra sekami mūsų darbų saugos specialistų.

 
 
0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.