DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI IR SAUGOS REIKALAVIMAI DARBO VIETOMS

   Saugos reikalavimai darbo vietoms ir kiti aktualūs saugos klausimai, kurie dažnai kyla įmonėje organizuojant darbų ar gaisrinę saugą, taip pat pateikiami saugos reikalavimai Saugos reikalavimai - teisės aktų registrassupaprastintai. Pateikiame bendruosius klausimus ir jų atsakymus, kurie kyla užtikrinant saugos reikalavimus darbo vietose. Atsakymai pateikiami paprastai, be jokių nuorodų.  Saugos reikalavimai pateikti teisės aktų registre paspaudus ant paveiksliuko kairėje.

SAUGOS REIKALAVIMAI ĮMONĖMS

Prieš kiekvieną atsakymą į klausimą buvo atitinkama nuoroda į teisės aktą, iš kurio ši informacija yra paimta, šie teises aktai ir saugos reikalavimai darbo vietoms yra pateikti žemiau. Visi saugos reikalavimai gali būti rasti darbo inspekcijos puslapyje.

Taip, naujasis darbo kodeksas atnešė didelį kiekį pakeitimų ir iš esmės buvo naujai suformuotas. Atsirado naujų darbų saugos dokumentų, kuriuos reikia pasiruošti ir su kuriais reikia supažindinti darbuotojus.

Užsisakę įmonių priežiūros paslaugą išspręsite tokius klausimus, kuriems įmonei yra samdomas darbų saugos specialistas ir gaisrinės saugos specialistas. Visus darbų ir gaisrinės saugos klausimus sprežiame ne prasčiau nei tai gali įmonės darbų ar gaisrinės saugos specialistas. Atliekame gal net daugiau, nes męs turime sukaupę įvairios šių sričių patirties.

Darbų saugos ir gaisrinės saugos specialistas užtikrina valstybinių institucijų reikalavimų vykdymą darbų ir gaisrinės saugos srityje. Taip pat užtikrina, kad darbai būtų atliekami maksimaliai saugiai ir pilnai apsidrausti teisiškai kilus nelaimingiems atsitikimams, profesinėms ligoms ar kilus darbo ginčams tarp darbuotojų. Taip pat šių sričių specialistai įmonėms yra privalomi pagal tam tikrus teisinius reikalavimus, pvz. Darbuotojų saugos ir sveikatos pavyzdiniai nuostatai.

Visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, kurios su darbuotoju sudaro darbo sutartį privalo laikytis darbų ir gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų, instruktuoti, mokyti darbuotojus. Tik mažoms įmonėms, neatliekančioms jokių pavojingų darbų, pvz. administracinės veiklos įmonėms reikia turėti kur kas mažiau dokumentų ir yra mažiau reikalavimų.

(1)Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai funkcijos

1. atstovauja įmonės darbuotojams komitete, dalyvauja darbdavio įgyvendinamose priemonėse darbuotojų saugai ir sveikatai įmonėje ar darbo vietose gerinti, iš jų – vertinant profesinę riziką ir įgyvendinant priemones rizikai šalinti ir (ar) mažinti.
2. dalyvauja darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui parenkant ir paskiriant darbuotojus, atsakingus už pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, taip pat parenkant ir paskiriant darbuotojus, atsakingus už gelbėjimo darbų organizavimą, darbuotojų evakavimą galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais (prieš paskirdamas tokius darbuotojus, darbdaviui atstovaujantis asmuo su darbuotojų atstovais saugai ir sveikatai konsultuojasi, juos paskyręs jiems praneša apie šių darbuotojų darbo vietas, įpareigojimus).
3. dalyvauja parenkant darbuotojams reikiamas ir tinkamas asmenines apsaugos priemones ir prižiūri, kad darbuotojai jomis naudotųsi.
4. darbuotojų atstovo pavedimu dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, profesines ligas ir incidentus.
5. …- Plačiau saugos reikalavimuose pateiktuose įstatymuose apačioje.

(1) 14 straipsnis. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji saugos reikalavimai

1. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų. Jų darbo aplinkoje negali būti sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės.
2. Statinių ir jų patalpų, kuriuose įrengiamos darbo vietos, stabilumo ir tvirtumo, darbo vietų įrengimo, patalpose…- Plačiau saugos reikalavimuose pateiktuose įstatymuose apačioje.

(1) 15 straipsnis. Darbo vietų įrengimas statybvietėse, naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse, žvejybos laivuose, darbo priemonės

1. Statinių statybos teritorija ir statybviečių darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Statinio statytojas (užsakovas) arba užsakovo įgaliotas statybos darbų vadovas negali pradėti statinio statybos darbų, kol neparengtas statybos darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių planas.
2. Saugaus darbo organizavimo ir darbo vietų įrengimo reikalavimus naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras ir aplinkos ministras.
3. ….. – Plačiau saugos reikalavimuose pateiktuose įstatymuose apačioje.

(1) 19 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje

4) įmonės vadovas tvirtina įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatus ir (ar) įmonės darbuotojų saugos specialistų pareigybės aprašymus (instrukcijas).

„21 straipsnis. Privalomi sveikatos patikrinimai

1. Darbuotojai, pajutę neigiamą darbo ar darbo aplinkos poveikį sveikatai, turi teisę pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas privalomo sveikatos tikrinimo grafike. Darbdavys privalo suteikti darbuotojui pakankamai laiko pasitikrinti sveikatą. Vidutinį darbo užmokestį darbuotojui už laiką, kurio metu jis tikrinosi sveikatą savo iniciatyva, moka darbdavys tais atvejais, kai sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje nurodyta, kad darbas ir (ar) darbo aplinka pakenkė darbuotojo sveikatai.

(1) 22 straipsnis. Darbuotojų evakavimo bei avarijų prevencijos ir likvidavimo planai. Darbdavio ir darbuotojų veiksmai pavojaus atvejais

3) darbo inspektorius, įvertinęs darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, gali priimti sprendimą sustabdyti darbus ir surašyti reikalavimą darbdaviui atstovaujančiam asmeniui;

(1) 25 straipsnis. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas

6) organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti darbuotojų instruktavimą užtikrinant, kad darbuotojai būtų instruktuojami priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pradėjus naudoti naujas technologijas, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus. Nustato darbuotojų mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinimo tvarką;

(2) 27 str. 2 d.

2. Darbuotojas, darbdavių susitarimu pasiųstas laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, negali pradėti dirbti tol, kol jis neinformuotas apie galimus rizikos veiksnius įmonėje, į kur pasiųstas dirbti. Nėra instruktuotas saugiai dirbti konkrečioje darbo vietoje, nepaisant to, kad įmonėje, kurioje jis nuolat dirba, buvo nustatyta tvarka instruktuotas ir apmokytas saugiai dirbti. Į kitą įmonę pasiųstiems dirbti darbuotojams taip pat privalo būti suteikta informacija apie įmonėje paskirtus darbuotojus, atsakingus už pirmosios medicinos pagalbos suteikimą. Darbuotojus, atliekančius kitose įmonėse darbus ar teikiančius paslaugas, ir darbuotojus, atliekančius įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytas kontrolės funkcijas, instruktuoja jų darbdaviai.

(1) 28 straipsnis. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis

1. Darbdavio įgalioti asmenys organizuoja asmeninių apsaugos priemonių laikymą, džiovinimą, skalbimą, valymą, taisymą, tikrinimą konkrečios asmeninės apsaugos priemonės dokumentuose, kuriuos kartu su priemone pateikia asmeninės apsaugos priemonės gamintojas, nustatyta tvarka.

(2)  29 str. 4d.

„4. Įmonės padaliniuose gerai matomose vietose turi būti priemonės, reikalingos pirmajai pagalbai suteikti, nuorodos (ženklai), kur yra medicinos punktas.“

(1) 46 straipsnis. Darbdavių ir darbuotojų saugos atsakomybė

1. Darbdavys neatsako už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų neužtikrinimą arba atsakomybė už tai gali būti sumažinta. Jei ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe ar profesinę ligą nustatoma, kad tai įvyko susiklosčius neįprastoms ar nenumatytoms aplinkybėms, kurių darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo negalėjo kontroliuoti. Taip pat dėl atsitikimų, kurių padarinių nebuvo galima išvengti, nors ir buvo naudojamos visos reikiamos priemonės.

Išimtys profesinės rizikos vertinimui atlikti

(3) 15.2. identifikuojami esami ir galimi rizikos veiksniai ir pavojingos situacijos, susijusios su kiekvienu atliekamu darbu, gamybos procesu ar vieta įmonėje. Esami ir galimi rizikos veiksniai, kurių keliamas pavojus yra aiškiai labai mažas ir mažai tikėtinas, gali būti nevertinami.
16.3. nustatomas rizikos dydis (pvz.: maža, vidutinė, didelė, labai didelė), atsižvelgiant į galimą pavojų, galimos žalos sveikatai sunkumą ir jos pasireiškimo tikimybę. Rizika vertinama vadovaujantis atitinkamomis rizikos vertinimo metodikomis (Rizikos vertinimo darbe vadovas 2004, Rizikos vertinimo pagrindai „Darbuotojų sauga ir sveikata. Tai naudinga Jums. Tai naudinga verslui“ 2007 ir kt.), standartais (Lietuvos standartas „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Vadovas (tapatus BS 8800:2004)“ LST 1952:2009 ir kt.). Įmonė rizikos dydžiui apibūdinti gali sukurti ir naudoti savo rizikos vertinimo metodą… – Plačiau saugos reikalavimuose pateiktuose įstatymuose apačioje.

Yra įvertinama darbuotojų galima rizika darbo metu (užpildoma apsaugos priemonių rizikos vertinimo kortelė). Taip pat nustatoma, kokios apsaugos priemonės turi būti išduodamos darbuotojui.

Saugos instruktavimų reikalavimai

Visi instruktavimai turi būti atliekami po darbo sutarties sudarymo ir prieš pradedant darbuotojui dirbti. Taip pat jei reikia darbuotojas prieš pradedamas dirbti turi būti apmokytas ir atestuotas (pavojingi darbai).

Darbų saugos srityje instruktavimo ir mokymo tvarką nustato darbdavys. Galima nustatyti vieną kartą per visą darbuotojo darbo laikotarpį. Gaisrinės saugos srityje instruktuojama ne rečiau kaip kas 12 mėn, mokoma ir atestuojama ne rečiau kaip kas 36 mėn. Jeigu reikalingi formalūs pažymėjimai, terminai yra nurodyti aktualiame tos srities teisės akte.

Sveikatos tikrinimosi kontrolė

Tikrinimosi terminas yra nustatomas priklausomai nuo darbų pobūdžio ir patvirtinamas dokumente „Sveikatos tikrinimosi kontingento sąrašas”. Dažniausiai (jei gydytojas knygelėje nenurodo kito tikrinimosi datos) kartą per 2 metus.

(4) 7 p.

048/a – Knygelė 047/a – Sveikatos tikrinimosi pažyma.

(5) 1. Įvykus lengvam nelaimingam atsitikimui – reikia užpildyti N-1 formos aktą (N-2 jei įvyksta pakeliui į darbą arba iš darbo) – įvykį tiria darbdavio paskirta dvišalė komisija
2. Įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui reikia nedelsiant pranešti valstybinei darbo inspekcijai ir apylinkės prokuratūrai- įvykį tiria valstybinės darbo inspekcijos inspektorius.

TEISĖS AKTAI – SAUGOS REIKALAVIMAI

Norėdami pamatyti teisės aktus, kurie aprašo saugos reikalavimus darbo vietose, spauskite ant nuorodų, pateikiami saugos reikalavimai ir nuorodos į teisės aktus

(1)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas. Identifikacinis kodas 1031010ISTA0IX-1672
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS Į S T A T Y M A S 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS I SKYRIUS ĮSTATYMO PASKIRTIS, PAGRINDINĖS SĄVOKOS, ĮSTATYMO TAIKYMAS 1 straipsnis.

(2)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 1, 2, 5, 8 12,… straipsnių pakeitimo ir papildymo. V skyriaus pavadinimo pakeitimo bei įstatymo papildymo 121 straipsniu ir priedu įstatymas

2007 m. birželio 7 d. Nr. X-1169

(3)

Dėl Profesinės rizikos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Identifikacinis kodas 1032230ISAK59/V-612
2 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PROFESINĖS RIZIKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2003 m. spalio 16 d. Nr.

(4)

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Identifikacinis kodas 1092250ISAK00V-1072

(5)

Nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarką nustato nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai:

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2014-09-11, Identifikacinis kodas 2014-12108

Darbų sauga ir saugos reikalavimai

Saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas. Identifikacinis kodas 1031010ISTA0IX-1672

Darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas. Identifikacinis kodas 1021010ISTA00IX-926

Gaisrinės saugos reikalavimai

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių. Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie….“ pakeitimo
Priėmė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Identifikacinis kodas 110231GISAK0001-223

Aktualus pakeitimas, dėl kurio gaisrinės saugos taisyklės nekeistos:

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir …netekusiais galios“ pakeitimo
Priėmė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Identifikacinis kodas 113231GISAK0001-199

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Nuolaidos kodai
   qpe6dmaz Gauti 20% nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.