Dokumentų rengimas administracinės veiklos įmonei

355.00

Saugos ir sveikatos (darbų saugos), gaisrinės saugos ir civilinės saugos dokumentų komplektas įmonei pagal specifikaciją: Administracinė veikla iki 19 darbuotojų. Tai yra dokumentų rengimo paslauga (dokumentai yra pilnai pritaikomi jūsų įmonei – nėra šabloniški). Šio dokumentų komplekto pilna sudėtis pateikta žemiau (prie paslaugos aprašymo).

Neprivalomi dokumentai, tačiau kai kurios įmonės juos siūlo.

*perkate ne savo lėšomis? parašykite mums išsirinkę paslaugas – išrašysime sąskaitą apmokėjimui.

355.00

Aprašymas

Atkreipkite dėmesį, jog tai yra maksimalus rengiamų dokumentų sąrašas, kuris koreguojasi priklausomai nuo įmonės veiklos ir kitų reikšmingų kriterijų, kurie yra nustatomi mūsų specialistų, dokumentų rengimo metu.

SAUGOS IR SVEIKATOS DOKUMENTAI

Darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka

Darbuotojų mokymo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos klausimais tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

 SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJOS (SSI) IR INSTRUKTAVIMŲ ŽURNALAI:

 • Įvadinė (bendra) darbuotojo SSI (neprivaloma);
 • Administracijos darbuotojo SSI;
 • Pirmosios pagalbos suteikimo SSI;
 • Neelektrotechninio personalo SSI;
 • Vairuojančio nuosavą ar tarnybinį automobilį darbo reikalais SSI;
 • Dirbančio organizacine technika SSI Kitos reikiamos SSI (nustatomos ir parengiamos išanalizavus įmonės specifiką po paslaugos užsakymo);
 • Saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo žurnalo forma;

*SSI instrukcijose taip pat aprašoma darbų saugaus vykdymo, nutraukimo tvarka.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS MODULIS:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai;
 • Įsakymai (dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo ir asmenų paskyrimo; tarnybos nuostatų tvirtinimo);

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO MODULIS:

 • Darbuotojų pareigybių, kuriems privalomas išankstinis periodinis profilaktinis sveikatos tikrinimas, sąrašas (įskaitant kenksmingus veiksnius, sveikatos tikrinimo periodiškumą, pagal LR SAM įsakymą Nr. 301);
 • Sveikatos tikrinimo grafiko žurnalo forma;

DARBUOTOJŲ PATIKĖTINIO (ATSTOVO) SAUGAI IR SVEIKATAI RINKIMAS:

 • Darbuotojų atstovų darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimui funkcijos ir teisės;
 • Įsakymai (dėl darbuotojų atstovų (patikėtinių) tvarkos tvirtinimo, atstovo išrinkimo, kiti rinkimų dokumentai);

INCIDENTŲ TYRIMAS:

 • Incidentų tyrimų ir registravimų tvarka;
 • LR Valstybinės darbo inspekcijos incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo metodinės rekomendacijos;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe aktų (incidentų) registravimo žurnalo forma;
 • Įsakymas (dėl Incidentų tyrimų ir registravimų tvarkos tvirtinimo);

NEBLAIVUMO PREVENCIJA:

 • Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka;
 • Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų akto pavyzdinė forma;
 • Darbo sutarties vykdymo sustabdymo dėl darbuotojo neblaivumo, apsvaigimo tvarka;
 • Įsakymas (dėl tvarkų tvirtinimo);

PRIEKABIAVIMO, SMURTO IR BAUGINIMO DARBE PREVENCIJA:

 • Smurto ir priekabiavimo prevencijos, teikimo, nagrinėjimo ir atsakingų asmenų paskyrimo tvarka;
 • Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika;
 • Smurto ir priekabiavimo pranešimų registras;
 • Atmintinė darbuotojams psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui;
 • Priekabiavimo ir bauginimo prevencijos darbuotojų mokymo medžiaga (protokolai, programa, metodinė mokymo medžiaga);

PAPILDOMI ĮSAKYMAI:

 • dėl atsakingo asmens už gaisrinę saugą įmonėje skyrimo;
 • dėl prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonių kontrolei asmenų skyrimo;

*Visi kiti neišvardinti įsakymai, kurie yra būtini mūsų parengtų dokumentų patvirtinimui, bus parengti.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PREVENCIJOS DOKUMENTAI:

Darbuotojų informavimo ir saugos organizavimo įmonėje tvarka (darbuotojų saugos ir sveikatos politika) ir tvirtinimo įsakymas

*Aprašoma darbuotojų saugos ir sveikatos politika įmonėje

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų kontrolės ir informavimo įmonėje tvarka ir tvirtinimo įsakymas

*Taip pat aprašoma ir darbų nutraukimo tvarka esant tam tikroms aplinkybėms

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos kontrolės tvarka ir tvirtinimo įsakymas

*Aprašomos prevencijos priemonės nelaimingiems atsitikimams, profesinėms ligoms išvengti, pagerinti darbo sąlygoms ir kt.

*Įvykių, nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų prevencijos priemonės, planai ir sprendimai aprašomi kitose šiame pasiūlyme pateiktose tvarkose.

COVID-19 IR UŽKREČIAMŲ LIGŲ PREVENCIJA:

 • COVID-19 prevencinių veiksmų planas;
 • Įsakymas (dėl COVID-19 prevencinių priemonių plano ir užkrečiamų ligų prevencijos tvarkos tvirtinimo);
 • Rizikų įvertinimo, parenkant asmenines apsaugines priemones darbo vietoje, kortelės (rengiama tik esant galiojantiems LR teisės aktų reikalavimams dokumentų rengimo dienai).
 •  
 

PAREIGINĖS INSTRUKCIJOS (pareiginiai nuostatai):

*Parengiamos orientacinės tik esant tokiam poreikiui – šios instrukcijos nėra privalomos praktiškai visoms privataus kapitalo įmonėms

Nuotolinis darbas:

 • Nuotolinio darbo tvarka;
 • Darbuotojo prašymo dirbti nuotoliniu būdu forma;
 • Įsakymas dėl nuotolinio darbo tvarkos tvirtinimo;

*Parengiamas nustačius, jog bent 1 darbuotojas dirba nuotoliniu būdu

DARBUOTOJŲ SUPAŽINDINIMŲ PAPILDOMI ŽURNALAI:

 • Darbuotojų instruktavimų saugos ir sveikatos klausimais žurnalo forma;
 • Darbuotojų supažindinimo su neblaivumo tvarkomis; darbuotojų informavimo ir saugos organizavimo įmonėje tvarka; darbo tvarkos taisyklėmis; sveikatos tikrinimo grafiku; kitomis svarbiomis tvarkomis žurnalo forma;
 • Darbuotojų supažindinimo su pareiginėmis instrukcijomis (pareiginiais nuostatais) žurnalo forma;

GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTAI

GAISRINĖ SAUGOS INSTRUKCIJOS (GSI) IR INSTRUKTAVIMŲ ŽURNALAI:

 • Bendroji GSI;
 • Administracinių patalpų GSI;
 • Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas;
 • *kitos aktualios GSI (jei nustatoma, kad tokios būtinos);
 • Gaisrinės saugos instruktažų registravimo žurnalo forma;

GAISRINĖS SAUGOS NEFORMALIŲ MOKYMŲ DOKUMENTACIJA:

 • Gaisrinės saugos neformalaus mokymo programa;
 • Atestavimo darbuotojų gaisrinės saugos klausimais protokolas;
 • Darbuotojų gaisrinės saugos mokymo programos atestavimo testas;
 • Gaisrinės saugos neformalių mokymų metodinė medžiaga (santrauka darbuotojams);
 • Įsakymas (dėl neformalių mokymų tvarkos tvirtinimo, asmenų paskyrimo ir organizavimo);

* visiems darbuotojams yra privaloma atlikti 3 val. trukmės mokymus ne rečiau kaip kartą per 3 metus.

Darbuotojų instruktavimų ir mokymų gaisrinės saugos klausimais tvarka

Įsakymai (dėl dokumentų tvirtinimo, atsakingų asmenų paskyrimo)

CIVILINĖS SAUGOS DOKUMENTAI

CIVILINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS (CSI) IR INSTRUKTAVIMŲ ŽURNALAI:

Įvadinė CSI;

Instruktuojama įrašant i saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo žurnalą;

CIVILINĖS SAUGOS NEFORMALIŲ MOKYMŲ DOKUMENTACIJA:

 • Darbuotojų civilinės saugos mokymo protokolas
 • Civilinės saugos neformalių mokymų metodinė medžiaga (santrauka darbuotojams)
 • Įsakymas (dėl neformalių mokymų asmenų paskyrimo ir organizavimo)

* visiems darbuotojams yra privaloma atlikti 2 val. trukmės mokymus ne rečiau kaip kartą per 1 metus.

*Esant keleto papildomų saugos dokumentų poreikiui (kurio neradote šiame pasiūlyme) – jį nurodykite ir mes dažniausiai tai galime parengti įskaičiuotai į mūsų nurodytą kainą (be papildomo mokesčio).

**Perteklinių dokumentų nerengiame, dažnai įsakymus apjungiame, dokumentus pilnai užpildome (iš kliento pusės praktiškai lieka tik parašų surinkimo klausimas). Rengiame visus privalomus dokumentus vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais, taip pat LR Valstybinės darbo inspekcijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento inspektorių įmonių tikrinimo klausimynais bei inspektorių praktiniais reikalavimais bei rekomendacijomis vadovaujantis atliktais įmonių patikrinimais. Tam tikrų dokumentų sudėtis gali minimaliai pakisti gavus užpildytą mūsų užsakymo dokumentų rengimo anketą (tačiau kainos tai neįtakos).

Komercinio pasiūlymo įmonei pavyzdys (neišsamus).

Pagal LR teisės aktus, esant 20 ir daugiau darbuotojų papildomai privalo būti parengta ši dokumentacija:

Plečiantis įmonei paprastai atsiranda naujų pareigybių, naujai atliekamų darbų ir kt., kuriuos reikia įvertinti ir patikslinti pirminį dokumentų paketą, papildomai privalomai rengiama:

Darbo apmokėjimo sistema ir tvirtinimo įsakymas (privaloma nuo 20 darbuotojų):

*Orientacinis dokumentas, kadangi apmokėjimo sąlygas turite susiderinti su buhalterija ir vadovybe.

DARBO TARYBOS RINKIMAS (privaloma nuo 20 darbuotojų):

 • Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka
 • Darbo tarybos rinkimo įsakymų komplektas (dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo; pirmininko išrinkimo; kandidatų į darbo tarybos narius sąrašo sudarymo; dėl darbo tarybos narių pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo)
 • Darbo tarybos rinkimų protokolas
 • Darbo tarybos narių rinkimo balsavimo biuletenis
 • Pranešimas valstybinei darbo inspekcijai apie darbo tarybos sudarymą ar nesudarymą
 • Įsakymas (darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarką)

*priklausomai nuo to ar nuspręsite tarybą išrinkti ar neišrinkti, dokumentų sudėtis gali kisti.

*Atskirai darbo tarybos saugos dokumentų komplektą galite įsigyti – ČIA.

**Darbo tarybos nariai taip pat privalo būti apmokyti, plačiau – ČIA.

Pagal LR teisės aktus, esant 50 ir daugiau darbuotojų papildomai privalo būti parengta dokumentacija, pateikta žemiau.

Plečiantis įmonei paprastai atsiranda naujų pareigybių, naujai atliekamų darbų ir kt., kuriuos reikia įvertinti ir patikslinti pirminį dokumentų paketą, papildomai privalomai rengiama:

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka ir tvirtinimo įsakymas (privaloma nuo 50 darbuotojų)

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir tvirtinimo įsakymas (privaloma nuo 50 darbuotojų)

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETO MODULIS (PRIVALOMA NUO 50 DARBUOTOJŲ):

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrieji nuostatai;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veiklos planas;
 • Įsakymai (dėl komiteto veiklos plano tvirtinimo; dėl darbuotojų ir darbdavio atstovų išrinkimo);

*Atskirai komiteto saugos dokumentų komplektą galite įsigyti ČIA.

**Komiteto nariai taip pat privalo būti apmokyti, plačiau – ČIA.

Saugos dokumentai įmonei paslaugos informacija

Apmokėjus už paslaugą parsisiųskite šią DOKUMENTŲ RENGIMO ANKETĄ, kurią užpildę atsiųskite mums el. pašto adresu: info@progarantas.lt. Saugos dokumentai įmonei paprastai parengiami per 3-5 darbo dienas, jei yra aktualu kuo skubiau – nurodykite prie pastabų užsakymo metu. Gavę mūsų užpildytą saugos dokumentų rengimo anektą, ją pilnai išanalizuojame ir nustatome kokių saugos ir sveikatos (darbų saugos), gaisrinės saugos dokumentų jūsų įmonei reikia ir juos visus parengiame ir pilnai pritaikome jūsų įmonei. Reikia daugiau informacijos apie dokumentus? ją rasite ČIA.

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Dokumentų rengimas administracinės veiklos įmonei”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Išbandykite ir mūsų pavienių dokumentų parduotuvę:

Grįžti į pagrindinę dokumentų komplektų parduotuvę:

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.