ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Duomenų apsaugos pareigūnas ir jo funkcijos. Įsigaliojus bendrajam Europos reglamentui (BDAR) atsirado ir prievolė tam tikroms įmonėms paskirti atsakingus asmens duomenų apsaugos pareigūnus. Duomenų apsaugos pareigūnus paskirti privalo įmonės ir įstaigos:

 1. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigosDuomenų apsaugos pareigūnas
 2. Įmonės ir įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių fondų
 3. Teikiančios viešąsias ar administracines paslaugas, kitos viešosios paslaugos (Darželiai, mokyklos, globos namai ir kt.)
 4. Privataus sektoriaus įmonės kai:
  -Pagrindinė veikla – reguliarus ir sistemingas didelio mąsto duomenų tvarkymas-Pagrindinė veikla – didelio mąsto specialių kategorijų ar duomenų apie nusikaltėlius tvarkymas

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Pagrindinės asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijos ir teisės:

 1. Įmonės atsakingo asmens (valdytojo, tvarkytojo) informavimas bei konsultavimas apie jo prievoles duomenų pagal apsaugos bendrąjį reglamentą, kitus LR teisės aktus
 2. Stebėjimas, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų (atitikties stebėjimas, atitikties auditų atlikimas)
 3. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir auditas
 4. Darbuotojų ir klientų supažindinimų, sutikimų kontrolė ir dokumentavimas
 5. Sutarčių su juridiniais asmenimis (partneriais) atitikimų duomenų apsaugos reikalavimams kontrolė
 6. Internetinės svetainės atitikimo duomenų apsaugos reikalavimams kontrolė ir informavimas
 7. Įmonės patalpų atitikimo duomenų apsaugos reikalavimams kontrolė
 8. Darbuotojų (atsakingų asmenų) įgaliojimų tvarkyti asmens duomenis kontrolė
 9. Dalyvavimas ar atstovavimas prieš valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (esant inspektorių patikrinimams, nustačius trūkumus, planiniams patikrinimams, esant darbuotojų skundo patikrinimams ir kt.)
 10. Laiku atnaujinami asmens duomenų apsaugos dokumentai (pasikeitus teisės aktams, įmonės struktūrai, darbams ir kt.)
 11. Informacijos teikimas valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas ir jo funkcijos pagal BDAR

 1. Informuoja atsakingą asmenį ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba LR duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
 2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos LR duomenų apsaugos nuostatų ir įmonės politikos asmens duomenų apsaugos srityje, darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.
 3. Konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą vadovaujantis BDAR.
 4. Bendradarbiauja su priežiūros institucija.
 5. Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijos kontakto metu.

Duomenų apsaugos pareigūnas yra rekomenduojamas specialistas kiekvienai įmonei, įstaigai ir organizacijai.