DARBO VIETŲ PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

        Atliekamas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas visų ekonominių veiklų įmonėms. Orientuojamės į kainos ir kokybės santykį. Jeigu yra aktualu sutaupyti atliekant rizikos vertinimą, galime paruošti profesinės rizikos vertinimo dokumentaciją. Šią dokumentaciją patvirtinsite patys ir nesunkiai atliksite rizikos vertinimą pagal mūsų suteiktus dokumentus.

Profesinės rizikos vertinimas mūsų įmonėje atliekamas šiems veiksniams

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo procesas

  • Fizikinių profesinės rizikos vertinimo veiksnių

  • Fizinių profesinės rizikos vertinimo veiksnių

  • Ergonominių profesinės rizikos vertinimo veiksnių

  • Psichosocialinių profesinės rizikos vertinimo veiksnių

Kas turi teisę atlikti profesinės rizikos vertinimą įmonėje?

Profesinės rizikos vertinimą gali atlikti asmuo, turinti pakankamai žinių (saugos specialistas su papildomomis kvalifikacijomis) numatytiems rizikos veiksniams tirti. Minimalūs reikalavimai yra saugos specialisto pažymėjimas ir podiplominiai tobulinimosi kursai ergonominiams bei psichosocialiniams veiksniams tirti. Jei yra tiriami fizikiniai kiekybiniai rizikos veiksniai, tuomet įstaiga privalo būti ir akredituota laboratorija.

Pagrindinis teisės aktas, nusakantis profesinės rizikos vertinimą yra bendrieji profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Šie nuostatai nustato du kelius profesinei rizikai vertinti t.y. kokybinį kelią ir kiekybinį (daug brangesnį, tačiau dažnai nereikalingą). Taip pat reikia laikytis ir psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių patvirtintomis tyrimų metodikomis. Atliekant kiekybinį vertinimą reikia vadovautis higienos normomis, standartais ir kitais reikalavimais. Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas privalo būti atliekamas visoms darbo vietoms.

Daugeliu atvejų juridiniams asmenims užtenka atlikti kokybinį profesinės rizikos vertinimą. Šio vertinimo kaina yra ženkliai mažesnė lyginant su tradiciniu profesinės rizikos darbe vertinimu naudojantis akredituotos matavimų laboratorijos paslaugomis. Po atlikto profesinės rizikos vertinimo yra pateikiama profesinės rizikos vertinimo ataskaita. Mes atliekame profesinės rizikos vertinimą darbo vietose. Organizuojame profesinės rizikos vertinimo darbus, konsultuojame profesinės rizikos vertinimo klausimais. Taip pat nustatome turimos rizikos tinkamumą jūsų įmonėje ir nustatome trūkstamą (neįvertintą) rizikos dalį.

MŪSŲ PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO PASLAUGOS ĮMONĖMS

Organizuojame profesinės rizikos vertinimą įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Mes, skirtingai nei daugelis šias paslaugas teikiančių įmonių profesinės rizikos vertinimus atliekame tik tokius, kokių iš tikrųjų reikia. Tai leidžia ženkliai sumažinti ir rizikos vertinimo darbų kainą, išaugusią dėl netikslingų vertinimų. Daugelis rizikos vertinimo paslaugas teikiančių įmonių tiesiog atvažiavę su įranga daug laiko ir pastangų neįdėdami atlieka įvairius kiekybinius matavimus. Šių matavimų daugeliu atveju net NEREIKIA. Laikomės valstybinės darbo inspekcijos požiūrio ir rekomendacijų kaip ir kitais teisės aktais. Pagal minėtus aktus į rizikos vertinimą reikia įtraukti darbuotojus, jų atstovus ir atlikti apklausas. Apklausti reikia to, kas darbuotojams atrodo kenksminga ar kelia diskomfortą.

Atliekame rizikos vertinimo darbus, ataskaitas vadovaudamiesi galiojančiais LR teisės aktais bei laikomės valstybinės darbo inspekcijos išreikštu požiūriu, rekomendacijomis rizikai įvertinti. Todėl manome, kad mūsų siūlomas rizikos vertinimo modelis atneš daug daugiau realios naudos. Taip pat užpildys valstybinės darbo inspekcijos nuostatas ir požiūrį į taip, kaip šis procesas turi būti atliktas ir dokumentuotas. Pagal šį rizikos vertinimo modelį rizikos vertinimo darbų kainą galime sumažinti iki 50 %. Taip pat pagal visus galiojančius teisės aktus išpildydami visas rizikos vertinimo prievoles.

PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO REGLAMENTAVIMAS

10. Rizikos vertinimas atliekamas dalyvaujant darbuotojams ar jų atstovams, darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai. Iš darbuotojų renkama ir apibendrinama informacija apie pavojingus įvykius ir rizikos veiksnius, esamus ar galinčius atsirasti jų darbo vietose. Su darbuotojais arba darbuotojų atstovais saugai ir sveikatai aptariamos numatomos rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės. Aptarus šias priemones yra nustatomas taikomų priemonių veiksmingumas bei tinkamumas. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etapas

16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar kokybiškai įvertinami rizikos veiksniai. Vertinami yra biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai, keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams. Įvertinamas šių veiksnių keliamas pavojus, atsižvelgiant į jų dydžius, tarpusavio sąveiką, veikimo trukmę, galimas pasekmes ir esamas apsaugos priemones;
Ergonominis veiksnys – veiksnys, kurio pagrindą sudaro fizinio darbo krūvis ir įtampa bei darbo vietos pritaikymas darbuotojo galimybėms.
Psichosocialinis veiksnys – veiksnys, kurio pagrindą sudaro streso darbe vertinimas.
Fizikinis veiksnys – veiksnys, kurio pagrindą sudaro fizikinių substancijų kitimai aplinkoje. Tai veiksniai, apimantys: apšvietimą; mikroklimatą, triukšmą, vibraciją, elektromagnetinį lauką.
Fizinis veiksnys – veiksnys, kuris kelia pavojų dėl netinkamo darbo vietos įrengimo, darbo priemonių, jų judančių dalių, kėlimo įrangos, keliamo krovinio, transporto priemonių, krentančių daiktų fizinio poveikio.  Dėl galimo sprogimo, gaisro, statinių stabilumo ir tvirtumo neužtikrinimo.

Parengti profesinės rizikos dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus, vadovaujantis profesinės rizikos vertinimo nuostatais.
19. Visų atliktų rizikos veiksnių tyrimų rezultatai turi būti įforminti protokolais ir pasirašyti juos atlikusių asmenų.”
Pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis teisės aktualiais teisės aktais:
*1 – LR Įsak. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai, patv. 2012.10.25, Nr. A1-457/V-961
*2 – LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210
*3 – LR Įsak. Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210

Atminkite, visų darbo vietų profesinės rizikos vertinimas yra privalomas visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms. Užsisakykite šias paslaugas pas mus.