EVAKUACIJOS PLANŲ BRAIŽYMAS

        Evakuacijos planų braižymas atliekamas visoms galimoms patalpoms. Braižome įvairaus tipo evakuacijos planus iš patalpų. Pagrindiniai reikalavimai, nusakantys gaisrinės saugos evakuacijos planų būtinumą įmonėje, jų specifikacijas yra pateikti bendrosiose gaisrinės saugos taisyklėse:

“65. Draudžiama evakuacijos keliuose įrengti buitinių paslaugų ir nuomos punktus, prekybos vietas ir žaidimų automatus ir kt., jeigu sumažinamas reikalaujamas minimalus norminis evakuacijos kelio plotis.”

“66. Koridoriuose, laiptinėse ir ant (virš) evakuacijos keliuose esančių durų turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.”

6 asis priedas:

“1. Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo, kai pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat, neatsižvelgiant į žmonių skaičių, mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose; gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose; viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.”

Pagrindiniai gaisrinės saugos evakuacijos plano reikalavimai vadovaujantis, gaisrinės saugos instrukcijomis (6 priedas):

Evakuacijos planų braižymas

Evakavimo planas iš patalpų

Reikalavimai kai atliekamas evakuacijos planų braižymas

  • Planai turi kabėti kiekviename aukšte prie matomose vietose įėjus į patalpas.
  • Evakuacinės krypties rodyklės turi rodyti visus evakuacinius išėjimus. Pagrindiniai evakuaciniai išėjimai ir keliai žymimi žalia ištisa linija, šalutiniai išėjimai – trūkio linija.
  • Planuose turi būti nurodytas visas gaisrinis inventorius: gesintuvai, čiaupai, signalizacijų mygtukai ir kt.
  • Evakuaciniuose planuose taip pat privalo būti sužymėtos elektros skydinės, telefonai.
  • Planai privalo būti patvirtinti įmonės vadovo ir darbuotojai su jais privalo būti supažindinti.
  • Evakuacijos plane taip pat turi būti nurodyti visi išvardinti simboliai ir jų paaiškinimai.
  • Pasikeitus įmonės patalpoms, inventoriaus išdėstymo vietoms, planai privalo būti pakoreguoti.

Evakuaciniai planai braižomi visoms įmonėms, patalpoms, visiems aukštams, kai to reikalauja gaisrinės saugos teisės aktai.

UŽSISAKYKITE EVAKUACIJOS PLANŲ BRAIŽYMĄ IR KITUS PRIVALOMUS GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTUS ČIA.