PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

     Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei MB „PROGARANTAS“ , 303574932 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje. MB „PROGARANTAS“  naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tokia informacija yra: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

     MB „PROGARANTAS“  jokiu būdu neperduoda ir neperduos Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per MB „PROGARANTAS“ valdomas elektronines sistemas. MB „PROGARANTAS“  nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei MB „PROGARANTAS“  naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti. MB „PROGARANTAS“ bendru tarpusavio sutikimu buvusiems klientams, kurie jau buvo sėkmingai užsisakę tam tikras paslaugas pasilieka teisę ateityje pranešti apie pakeitimus, susijusius su pirkta paslauga. Tokie pakeitimų pavyzdžiai:

 1. Klientas užsisako dokumentų rengimo paslaugą, kadangi įstatymai valdžios institucijų yra koreguojami, dėl ko keičiasi ir turimų Kliento dokumentų kokybė, todėl MB „PROGARANTAS“ gali informuoti buvusius klientus apie teisės aktų pakeitimus, dėl kurių atsirastų prievolė koreguoti ar atnaujinti turimus jau parengtus dokumentus.
 2. Klientas užsisako mokymo paslaugas, kur turimi išduoti pažymėjimai vadovaujantis teisės aktais turi tam tikrą terminą todėl MB „PROGARANTAS“ gali informuoti buvusius klientus apie teisės aktų pakeitimus ir informuoti reikiamą atnaujinimą (kvalifikacijos kėlimą ir kt.).

MB „PROGARANTAS“  vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai (Vadovaujantis bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu, kitais LR teisės aktų reikalavimais);
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali;

   Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis MB „PROGARANTAS“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina maksimalią Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei kitais LR teisės aktų reikalavimais. Visi darbuotojai, kurie prieina prie bet kokios asmens duomenų informacijos yra pasirašytinai įgalioti tvarkyti šiuos asmens duomenis ir pasirašytinai supažindinti su įmonės parengtomis tvarkomis bei teisės aktų reikalavimais.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Užklausų ir apmokėjimų už paslaugas apdorojimui;
 2. Užsakytos paslaugos suteikimui;
 3. Buhalteriniais tikslais (sąskaitos faktūros išrašymui ir kt.)

Renkami asmens duomenys (Juridinio asmens informacija nelaikoma asmens duomenimis):

 1. Užklausų ir apmokėjimų už paslaugas apdorojimui:
  • Vardas arba įmonės pavadinimas;
  • Kontaktinis el. pašto adresas ir telefono numeris;
  • Kita užklausos metu pateikta neprivaloma informacija (dėl kurios pateikimo atsako Užklausos davėjas);
 2. Paslaugų suteikimo metu renkama privaloma informacija:
  • Kontaktinio asmens vardas, telefono numeris, el. pašto adresas;
  • Darbuotojų atstovo ar darbo tarybos, komiteto narių ir kt. vardai, pavardės, pareigos;
  • Mokymo paslaugas užsakančių asmenų: vardai, pavardės, gimimo datos, išsilavinimo diplomų kopijos;
  • Kita pateikiama informacija nėra reikalaujama, tačiau Klientui ją pateikus yra tinkamai apsaugoma. Tokia papildoma neprivaloma informacija gali būti: Įmonės darbuotojų vardai, pavardės, gimimo datos ar asmens kodai, sveikatos duomenys ir kt.

Svetainėje www.progarantas.lt renkama slapukų informacija – renkami tik minimalūs slapukai (jokia asmeninė informacija nėra renkama):

 1. Google Analytics ir kiti pagalbiniai slapukai, kurie nustato: naršymo trukmę, naršomus puslapius, naršymo šalį ir miestą, naudojamos operacijos sistemos pavadinimą ir naršyklės pavadinimą, įrenginio tipą (kompiuteris ar mobilusis telefonas), mobilaus telefono modelį.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. MB „PROGARANTAS“, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@progarantas.lt;
 4. MB „PROGARANTAS“ Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@progarantas.lt.

Baigiamosios nuostatos

   Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. MB „PROGARANTAS“  gali pakeisti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@progarantas.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2021-03-01.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.