DARBŲ IR GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTAI ĮMONĖMS

        Saugos dokumentai įmonėms yra privalomi visems juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems samdomų darbuotojų. Pateikiame pilną dokumentų sąrašą, kuris paprastai yra reikiamas įmonėms (kiekvienas punktas gali turėti keletą dokumentų). Darbų saugos dokumentai įmonėje taip pat yra sudaromi priklausomai nuo įmonės tipo, atiekamų darbų, darbuotojų skaičiaus ir kitų faktorių. Gaisrinės saugos dokumentacija įmonei priklauso nuo atliekamų darbų, patalpų tipo. Taip pat kai kuriais atvejais ir darbuotojų skaičiaus (pvz. veiksmų kilus gaisrui planas).

Saugos dokumentai įmonėms – klasifikacija

Saugos dokumentai įmonėms

Saugos dokumentai įmonei

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos
2. Gaisrinės saugos instrukcijos (pvz. Bendroji gaisrinės saugos instrukcija)
3. Pareiginės instrukcijos (neprivalomos įmonėms)
4. Tarnybos modulio steigimas įmonėje:
4.1. Tarnybos nuostatai, įsakymai.
5. Instruktavimo tvarka
6. Mokymo ir atestavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka
7. Incidentų tyrimų, registravimų tvarka
8. Darbo tvarkos taisyklės

9. Neblaivumo darbe prevencinės priemonės (įsakymai, tvarkos)

10. Prevencinės priemonės prieš smurtą ir bauginimą darbe

11. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

12. Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto modulio steigimas:

12.1. Komiteto nuostatai

12.2. Komiteto narių rinkimai

12.3. Komiteto steigimo dokumentacija

13. Darbo tarybos rinkimų modulis:

13.1. Darbo tarybos rinkimo tvarka

13.2. Darbo tarybos rinkimų įsakymai, protokolai

13.3. Darbo tarybos narių rinkimo balsavimo biuleteniai

14. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

15. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

16. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

17. Darbuotojų atstovų rinkimų modulis:

17.1. Darbuotojų atstovų tvarkos aprašas

17.2. Darbuotojų atstovų rinkimų dokumentacija

18. Darbų saugos pavojingų darbų atlikimo neformalūs mokymai (mokymo programos, protokolai/pažymėjimai, testai, įsakymai). Pvz. krovinių tvarkymas rankomis ir kitos programos.

19. Gaisrinės saugos darbuotojų privalomieji 3 val. trukmės mokymai (mokymo programos, atestavimo protokolai/pažymėjimai, testai, įsakymai)

20. Transporto judėjimo tvarka
21. Darbuotojų sveikatos tikrinimo sąrašas ir grafikas
22. Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) išdavimo dokumentacija:
22.1. AAP sąrašas
22.2. AAP išdavimo/grąžinimo kortelės
22.3. Rizikų vertinimo parenkant AAP kortelės

22.4. AAP išdavimo tvarka
23. Darbų saugos, gaisrinės saugos, darbuotojų supažindinimų žurnalų formos
24. Darbų saugos ir gaisrinės saugos instruktavimų žurnalai

Saugos dokumentų rengimo paslaugos

Tai yra pagrindinė ruošiama saugos dokumentacija įmonėms, įstaitoms ar organizacijoms. Detalus dokumentų sąrašas paaiškėja gavus tikslią informaciją apie jūsų įmonėje atliekamus darbus, įrangą, darbuotojų skaičių, pareigybes. Kad pateiktume pilną detalų ruošiamų dokumentų pasiūlymą pageidautina, kad užpildytumėte mūsų saugos dokumentų ruošimo anketą. Visi dokumentai yra ruošiami vadovaujantis naujausiais teisės aktais. Saugos dokumentacija įmonei ruošiama darbo teisės, gaisrinės saugos specialistų, turinčių šios srities atestavimus, nuolat keliantys kvalifikacijas. Saugos reikalavimus įmonėms nustato teisės aktai ir kontroliuojančios institucijos t.y. valstybinė darbo inspekcija ir priešgaisrinė ir gelbėjimosi tarnyba.