DARBO VIETŲ PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO PAŽEIDIMAI IR TRŪKUMAI

Šiame puslapyje pateikiame LR Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių nustatytus darbo vietų profesinės rizikos vertinimo pažeidimus ir trūkumus įmonėms. Juos apibendrinome iš savo klientų, kuriuos atstovavome sprendžant šiuos trūkumus. 

Visos įmonės privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodytus reikalavimus. Visus nurodytus reikalavimus įmonėms tikrina Valstybinė darbo inspekcija (VDI) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD), jie atlieka patikrinimus, nustato trūkumus, pažeidimus ir kt. Darbo vietų profesinės rizikos vertinimo pažeidimai ir trūkumai:

Eil. nr.

Pažeidimas

Sprendimas

1.

Inspektavimo metu atlikus profesinės rizikos vertinimo patikrinimą nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo, įmonėje įsteigtoje naujoje darbo vietoje (įsigytas naujas mini ekskavatorius CASE CX 18B)) neorganizavo pats / nepavedė darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti rizikos veiksnių keliamos rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimo atnaujinimo t. y. neidentifikavo esamų ir galimų profesinės rizikos veiksnių, jų veikimo trukmės, rizikos veiksnių dydžių (kiekybinis ir kokybinis tyrimas) ar rizikos veiksnių galimos pasireiškimo tikimybės bei jų sukeltos žalos sveikatai sunkumo, nenustatė rizikos dydžio, nepriėmė sprendimo dėl rizikos priimtinumo dirbant su nauju mini ekskavatoriumi CASE CX 18B.

Kiekviena įmonė privalo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams ir visose darbo vietose. Dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai.

Sprendimas:

ČIA 

2.

Patikrinimo metu nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo neužtikrino, kad būtų atliktas profesinės rizikos vertinimas visose darbo vietose (sandėlininko, vadybininko, finansininko,

direktoriaus) ir visų galimų profesinės rizikos veiksnių vertinimas (neįvertinta rizika, susijusi su COVID-19 liga). Neparuoštas profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių planas su priemonių įgyvendinimo terminais, nepaskirti atsakingi asmenys už numatytų prevencinių priemonių įgyvendinimą ir kontrolę.

Kiekviena įmonė privalo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams, dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai.

Sprendimas:

ČIA 

3.

Įvertinus sprogimo riziką ir nustačius vietas, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka jas paženklinti.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 25 str.

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ POTENCIALIAI SPROGIOJE APLINKOJE, SAUGOS NUOSTATAI

11 p., 1 priedas

Būtina atlikti sprogimo darbo vietų profesinės rizikos vertinimą. Prie įėjimo į patalpas privaloma nurodyti jų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Sprendimas:

ČIA 

4.

Patikrinimo metu nustatyta, kad įmonėje nebuvo organizuotas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas darbuotojų saugai ir sveikatai: neidentifikuoti profesinės rizikos veiksniai, nesudarytas profesinės rizikos vertinimo pianas, kiekybiškai ir (ar) kokybiškai neįvertinti rizikos veiksniai, nenustatytas rizikos dydis, nepriimtas sprendimas dėl rizikos priimtinumo. Pažeista:

Lietuvos Respublikos darbuotoji) saugos ir sveikatos įstatymas 19 str. 2 d. 1 p.

Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patv. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 4, 14,15, 16, 17p.

Kiekviena įmonė privalo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams, dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai.

Sprendimas:

ČIA 

5.

Darbdavį atstovaujantis asmuo, imdamasi priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, dirbančių darbuotojų darbo vietose nevykdo saugos ir sveikatos būkles vidinės kontrolės, tuo tikslu darbuotojų darbo vietose vertinant galimą ir esamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai, neatliko rizikos vertinimo dokumentavimo, neužpildė profesines rizikos vertinimo kortelių, nepriėmė sprendimo dėl rizikos lygio priimtinumo ir esant reikalui, nepriėmė sprendimo dėl prevencinių priemonių konkrečiai rizikai pašalinti ar sumažinti parengimo ir įgyvendinimo. Nesudarė galimybes darbuotojams susipažinti su rizikos vertinimo rezultatais. Atlikus profesines rizikos vertinimą, parengti rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planą, paskiriant atsakingus asmenis ir vykdyti plano įgyvendinimo kontrolę. Su rizikos veiksnių vertinimo duomenimis bei priemonių planu rizikai mažinti ir/ar šalinti supažindinti darbuotojus.

Tuo pažeista:

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19 str. 2 d. 1 p., 39 str.2 d. profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų 6 p.

Kiekviena įmonė privalo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams, dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai.

Sprendimas:

ČIA 

6.

Atlikti profesinės rizikos vertinimą pagal visus esamus rizikos faktorius (fizinius, fizikinius, ergonominius, cheminius, sprogimo, triukšmo, vibracijos, optinės spinduliuotės, šiluminės aplinkos, apšvietimo).

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO BENDRIEJI NUOSTATAI

p.5

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 39 str.3 d.

Kiekviena įmonė privalo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams, dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai.

Sprendimas:

ČIA 

7.

Patikrinimo metu vadovas (direktorius) ar jo pavedimu įgaliotas asmuo, įmonėje nėra organizavęs darbuotojų darbo vietose profesinės rizikos vertinimo, tuo pažeista Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 3,4 dalys;

Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-10-25 įsakymu Nr. A1-457/V-961 5 punktas.

Kiekviena įmonė privalo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams, dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai.

Sprendimas:

ČIA 

8.

Nėra vykdomas įmonės darbo vietų  profesinės rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas įmonėje nėra dokumentuojamas. Nevykdomas rizikos stebėjimas, nesudaromi rizikos šalinimo

mažinimo) planai.

Tuo pažeista:

1) Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos Įstatymo 25 straipsnio I dalies 2 ir

3 punktai;

2) Profesinės rizikos vertintino bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. Al-457/V-961, – 4, 6, 17.3, 18 punktai.

Kiekviena įmonė privalo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams visose galimose darbo vietose, dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai.

Sprendimas:

ČIA 

9.

Patikrinimo metu nustatyta, jog įmonėje profesinės rizikos vertinimas cecho darbuotojų darbo vietose (pvz. pagalbinio darbininko, staliaus, staklininko ir kt.) nėra pakankamai detalus ir konkretūs, t.y, rizikos vertinimo procesas nėra optimizuotas, kad būtų galima identifikuoti ir suvokti kiekvieno konkretaus įrenginio keliamą pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai (dokumentuose įvardinamos apibendrintos naudojamų darbo įrenginių rūšys arba jie apskritai nėra grupuojami pagal markes, tipus ir kitus parametrus). Atlikus darbo vietų profesinės rizikos vertinimą, nėra rengiamos rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai, nepaskirti atsakingi asmenys už reikiamų prevencinių priemonių įgyvendinimą bei kontrolę.

Profesinės rizikos vertinimas įmonėje nėra atnaujinamas arba papildomas įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe tikslu visapusiškai įvertinti įrenginio keliamą pavojų bei apriboti darbuotojus, galinčius dirbti prie šio įrenginio (įvertinant jų amžiaus, kvalifikacijos, sveikatos būklės ir kitus kriterijus).

Tuo pažeista:

1)                  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 1 dalis.

2)                  Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961, -5; 9; 17.3; 17.5 ir 18 punktai.

Kiekviena įmonė privalo atlikti ir laiku atnaujinti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams ir visose galimose darbo vietose. Dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai. Tam, kad tinkamai atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą, tai turi atlikti reikiamas kvalifikacijas turintys saugos ir sveikatos specialistai, kreipkitės į mūsų įmonę:

Sprendimas:

ČIA 

10.

Inspektavimo metu nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo, paskelbus karantiną Lietuvos Respublikoje dėl plintančios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), neorganizavo/ nepavedė darbdavio įgaliotam asmeniui įvertinti darbo aplinkos biologinių rizikos veiksnių keliamos rizikos, numatyti būtinas išduoti asmenines apsaugos priemones, atsižvelgiant į biologinio veiksnio keliamą užsikrėtimo riziką ir teikiamų paslaugų saugumo lygį, neaprūpino asmeninėmis apsaugos priemonėmis pakankamais kiekiais ir neužtikrino darbuotojų aprūpinimo kūno asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 straipsnis, 2 dalis.

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-33, p.7. 7.13, 7.1

LR sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas sprendimu 2020-04-17 Nr. V-917 Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius.

1.      Kiekviena įmonė privalo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams, dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai.

2.      Reikia atlikti rizikos vertinimą, parenkant asmenines apsaugos priemones ir nustatyti kokių priemonių darbuotojams reikėtų.

3.      Plačiau apie darbo vietų profesinės rizikos vertinimą:

ČIA 

Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo ir apskaitos dokumentaciją galima įsigyti ČIA.

Tai taip pat yra įmonės saugos dokumentacijos viena iš sudedamųjų dalių.

11.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 19 straipsnis.

Darbdavys imasi priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti ir organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę įmonėje. Tuo tikslu darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo:

1) organizuoja rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimą, kaip nurodyta šio Įstatymo 39 straipsnyje ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose;

2) vadovaudamasis profesinės rizikos įvertinimo rezultatais, nustato darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarką įmonėje;

1) Kiekviena įmonė privalo atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą visiems galimiems veiksniams, dažniausiai ir praktiškai visiems taikomi profesinės rizikos veiksniai šiai dienai yra fiziniai, fizikiniai, ergonominiai, psichosocialiniai, biologiniai.

Sprendimas:

ČIA 

2) Įmonėje privaloma būti pasitvirtinus visas reikiamas saugos ir sveikatos prevencijos tvarkas. Tai taip pat yra įmonės saugos dokumentacijos viena iš sudedamųjų dalių.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbo vietų profesinės rizikos vertinimo pažeidimus ir trūkumus įmonėms:

DĖL PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS

Jei iškilo klausimų maloniai jus pakonsultuosime telefonu arba el. paštu, kontaktai nurodyti viršuje. Kreipkitės į mūsų įmonę ir mes nustatysime ko būtent reikia jūsų įmonei ir tai parengsime. Visas jums svarbias paslaugas susijusias su gaisrine, civiline ir darbų sauga galite įsigyti mūsų parduotuvėje kairėje pusėje. Neretai šios paslaugos yra apjungiamos ir ruošiamos kartų kaip darbų ir gaisrinės saugos dokumentų paketas.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.