DARBŲ SAUGA ĮMONĖJE | GAISRINĖ SAUGA | ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

        Teikiame visas saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos (darbų sauga ir gaisrinė sauga), asmens duomenų apsaugos paslaugas. Užtikriname, kad jūsų darbų sauga įmonėje, gaisrinė sauga, asmens duomenų apsauga atitiktų teisės aktų reikalavimus. Atvykstame į jūsų įmonę, taip pat dirbame nuotoliniu būdu. Atliekame saugos dokumentų, darbo vietų auditus, naujiname bei ruošiame dokumentacijas. Dirbame pagal nuolatines priežiūros sutartis paskiriant saugos specialistą jūsų įmonei. PAKLAUSKITE MŪSŲ APAČIOJE!

Ar žinojote, kad dėl darbų saugos nebuvimo įmonėje yra numatytos bausmės pagal baudžiamąjį kodeksą?

176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas
1.Darbdavys, pažeidęs įstatymuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos darbe reikalavimus, jei dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių.  Tai šis asmuo padarė baudžiamąjį nusižengimą. Asmuo baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 2.Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.

LR Baudžiamasis kodeksas, Patv. 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968

Saugos dokumentacija įmonėje

Pagrindinė privaloma saugos dokumentacija įmonėje:

Saugos ir sveikatos instrukcijos

Gaisrinės saugos instrukcijos

Darbuotojų mokymo tvarka

Instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka

Darbuotojų mokymų dokumentai

Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo tvarka

Taip pat daugelis kitų saugos dokumentų pagal saugos įstatymus

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas

Darbų ir gaisrinės saugos specialistas:

Rengia saugos ir sveikatos instrukcijas ir atlieka instruktavimą

Atlieka darbuotojų mokymus ir dokumentaciją

Ruošia ir atnaujina visą reikiamą darbų, gaisrinės saugos dokumentaciją

Yra pavaldus įmonės vadovui ir bendradarbiaudamas su juo įgyvendina ir užtikrina saugos ir sveikatos reikalavimus įmonėje

Tiria lengvus nelaimingus atsitikimus ir dalyvauja tiriant sunkius ar mirtinus atsitikimus darbe ar pakeliui į darbą, iš darbo

Nuolat tobulina savo kvalifikaciją saugos ir sveikatos darbe klausimais, seka įstatymų pakeitimus ir juo įgyvendina įmonėje

Organizuoja ir atlieka profesinės rizikos darbe vertinimą

Atstovauja įmonę prieš valstybinę darbo inspekciją, priešgaisrinę ir gelbėjimosi departamento tarnybą

Gaisrinė sauga/Darbų sauga įmonėje

Darbų ir gaisrinės saugos samprata įmonėje:

Įmonės saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentacijos turėjimas

Visapusiškas LR įstatymų laikymasis ir vykdymas

Laiku vykdomi įmonės dokumentacijos ir tvarkos pakeitimai, pasikeitus įstatymams

Darbuotojų instruktavimas ir mokymas

Darbuotojams išduodamos asmeninės apsaugos priemonės ir apskaita

Visos prevencinės priemonės darbuotojų sveikatai ir gyvybei išsaugoti

Mūsų teikiamos paslaugos jūsų įmonei

Trumpai apie mūsų teikiamas darbų bei gaisrinės saugos paslaugas:

Darbų ir gaisrinė sauga - dokumentų rengimas, naujinimas. Vadovų saugos mokymai/atestavimas, rizikos vertinimai.

Darbų sauga įmonėje ir gaisrinė sauga - kontrolė, instruktavimai, mokymai

Evakuacijos planų braižymas

Įmonės atsakingo asmens visapusiškas atstovavimas, konsultavimas ir informavimas darbų saugos, gaisrinės saugos srityse

Profesinės rizikos vertinimo darbų organizavimas bei atlikimas

Įmonės saugos ir sveikatos būklės ataskaitų valstybinei darbo inspekcijai pildymai

Nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui į darbą bei profesinių ligų tyrimai

Atstovavimas prieš valstybines institucijas (darbų saugos, gaisrinės saugos), kai įmonėje yra atliekami patikrinimai

Valstybinės darbo inspekcijos, gaisrinės saugos inspekcijos inspektorių surašytų reikalavimų šalinimas

Visų kitų darbų saugos, gaisrinės saugos klausimų sprendimai ir konsultacijos

darbų saugos bei gaisrinės saugos mokymas ir atestavimas išduodant pažymėjimus

SAUGOS DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI

Darbų sauga įmonėje kas tai
Darbų sauga įmonėje – saugos ir sveikatos būklė įmonėse, įstaigose ar organizacijose (toliau vadinama tiesiog įmone). Vertinama pagal tai, kaip darbo priemonės, darbo sąlygos įmonėje, jos padaliniuose atitinka teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Visi juridiniai ar fiziniai asmenys privalo laikytis darbų saugos reikalavimų ir nuolat koreguoti savo turimą dokumentaciją (instrukcijas, mokymus, instruktavimo tvarką). Reikalavimų laikymasis yra kontroliuojamas inspekcijų pagal valstybės nustatytus teisinius šių sričių reikalavimus. Darbų saugos reikalavimų laikymąsi kontroliuoja valstybinė darbo inspekcija.

Gaisrinė sauga įmonėse kas tai
Gaisrinė sauga – gaisrinės saugos būklė įmonėse vertinama vadovaujantis bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, taip pat kitais susijusiais teisės aktais.

Darbų saugos mokymas ir atestavimas

Atliekame saugos ir sveikatos mokymus pagal visas vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas saugos mokymų programas (darbdavių, saugos specialistų, vykdančių tarnybos funkcijas ir kt.):

Plačiau

1.Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse
2.Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse
3.Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse
LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas, Patv. 2017 m. birželio 23 d. Nr. EV-78 “Dėl darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo

Pavojingų darbų saugos mokymai

Ar žinojote, kad darbų sauga įmonėje yra užtikrinama atliekant tam tikrus veiksmus? Visoms įmonėms yra privaloma atlikti darbų saugos mokymus, jei darbuotojai atlieka pavojingus darbus, pagal LR Vyriausybės patvirtintą pavojingų darbų sąrašą. Neseniai įsigaliojus mokymo ir atestavimo nuostatų pakitimams neformalių mokymų atestacinėje komisijoje jau užtenka tik vieno atestacijos komisijos nario vietoj trijų.

Plačiau

Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 1021100NUTA00001386
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. Nr. A1-276DĖL MOKYMO IR ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2017-06-06, Identifikacinis kodas 2017-09594

Gaisrinės saugos mokymas ir atestavimas

Įmonių įstaigų ar organizacijų vadovai, atsakingi už gaisrinę saugą asmenys privalo būti apmokyti ir atestuoti (gauti atestavimo žinių pažymėjimą).

Ar žinojote, kad visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms yra privaloma atlikti gaisrinės saugos mokymą įmonės viduje ne rečiau kaip kas 3 metus? Šio mokymo visi dokumentai ir mokymo teorija yra paruošiami užsisakant bet kurį dokumentų paketą ar įmonės priežiūros paslaugą.

Plačiau

“12. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai. Pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873).”
Bendrosios Gaisrinės saugos taisyklės, Patv. 2010 m. liepos 27 d. Įsakymu, Nr. 1-223

Darbų sauga įmonėje | Gaisrinė sauga | Asmens duomenų apsauga

 

DARBŲ SAUGA ĮMONĖJE IR SAUGOS REIKALAVIMAI PRIVALO BŪTI UŽTIKRINTI KIEKVIENOJE ĮMONĖJEDARBŲ SAUGOS PASLAUGOS
GAISRINĖS SAUGOS PASLAUGOSSAUGOS DOKUMENTACIJA