DARBŲ SAUGA ĮMONĖJE | GAISRINĖ SAUGA | ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Teikiame visas saugos ir sveikatos (darbų saugos), gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos paslaugas. Užtikriname, kad jūsų darbų sauga įmonėje, gaisrinė sauga, asmens duomenų apsauga atitiktų teisės aktų reikalavimus. Atvykstame į jūsų įmonę, taip pat dirbame nuotoliniu būdu. Atliekame saugos dokumentų, darbo vietų auditus, naujiname bei ruošiame dokumentacijas. Dirbame pagal nuolatinės priežiūros sutartis paskiriant saugos specialistą jūsų įmonei. Vykdome įvairius saugos mokymus.

DARBŲ SAUGA ĮMONĖJE IR SAUGOS REIKALAVIMAI PRIVALO BŪTI UŽTIKRINTI KIEKVIENOJE ĮMONĖJE

helm 80x81 DS
gs res REIKIA 81X81 RES
Asmens duomenų apsauga įmonėje
saugos ir sveikatos dokumentų rengimas
saugos specialisto paslaugos įmonei

   Darbų sauga įmonėje – saugos ir sveikatos būklė įmonėse, įstaigose ar organizacijose (toliau vadinama tiesiog įmone). Vertinama pagal tai, kaip darbo priemonės, darbo sąlygos įmonėje, jos padaliniuose atitinka teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Visi juridiniai ar fiziniai asmenys privalo laikytis darbų saugos reikalavimų ir nuolat koreguoti savo turimą dokumentaciją (instrukcijas, mokymus, instruktavimo tvarką). Reikalavimų laikymasis yra kontroliuojamas inspekcijų pagal valstybės nustatytus teisinius šių sričių reikalavimus. Darbų saugos reikalavimų laikymąsi kontroliuoja valstybinė darbo inspekcija.

Darbų saugos tvarka įmonėje

 1. Įmonės saugos ir sveikatos dokumentacijos turėjimas;
 2. Visapusiškas LR įstatymų laikymasis ir vykdymas;
 3. Laiku vykdomi įmonės dokumentacijos ir tvarkos pakeitimai, pasikeitus įstatymams;
 4. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas saugos ir sveikatos klausimais;
 5. Darbuotojams išduodamos asmeninės apsaugos priemonės ir apskaita;
 6. Visos prevencinės priemonės darbuotojų sveikatai ir gyvybei išsaugoti.

Pagrindinė saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje

Pagrindinė (svarbiausia) saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje yra ši:

 1. Saugos ir sveikatos instrukcijos;
 2. Darbuotojų mokymo saugos ir sveikatos klausimais tvarka;
 3. Instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka;
 4. Darbuotojų mokymų dokumentai (protokolai, testai ir kt.);
 5. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo tvarka;
 6. Darbuotojų atstovavimą įrodantys dokumentai;
 7. Darbo tvarkos taisyklės;
 8. Daugybė kitų dokumentų.

Tai yra svarbiausi saugos dokumentai, tačiau pilnas sąrašas yra gerokai platesnis, išsamiau čia:

Pagrindinė privaloma saugos dokumentacija įmonėje

Pavojingų darbų saugos mokymai ir dokumentacija

   Ar žinojote, kad darbų sauga įmonėje yra užtikrinama atliekant tam tikrus veiksmus? Visoms įmonėms yra privaloma atlikti darbų saugos mokymus, jei darbuotojai atlieka pavojingus darbus, pagal LR Vyriausybės patvirtintą pavojingų darbų sąrašą. Neseniai įsigaliojus mokymo ir atestavimo nuostatų pakitimams neformalių mokymų atestacinėje komisijoje jau užtenka tik vieno atestacijos komisijos nario vietoj trijų. 2020-05-01 įsigaliojus pavojingų darbų įstatymo panaikinimui, tokios prievolės nėra, tačiau rekomenduojame tokio pobūdžio mokymus tęsti, kadangi tai vis tiek lieka kaip geriausia priemonė įrodyti, jog darbuotojai yra apmokyti saugos ir sveikatos klausimais įmonėje.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. Nr. A1-276DĖL MOKYMO IR ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO”
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2017-06-06, Identifikacinis kodas 2017-09594

Taip pat daugybė kitų funkcijų, kadangi LR teisės aktų, reglamentuojančių saugą įmonėje, yra apie 300.

   Gaisrinė sauga – gaisrinės saugos būklė įmonėse vertinama vadovaujantis bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, taip pat kitais susijusiais teisės aktais. Gaisrinė sauga privaloma visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, tai nepriklauso nuo to ar įmonė turi patalpas ar ne (kadangi instruktuoti ir mokyti darbuotojus yra privaloma be kokiu atveju). Gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Gaisrinės saugos tvarka įmonėje

 1. Įmonės gaisrinės saugos dokumentacijos turėjimas;
 2. Visapusiškas LR įstatymų laikymasis ir vykdymas;
 3. Laiku vykdomi įmonės gaisrinės saugos dokumentacijos ir tvarkos pakeitimai, pasikeitus įstatymams;
 4. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas gaisrinės saugos klausimais;
 5. Darbuotojams prieinamos apsaugos priemonės gaisrui gesinti;
 6. Visos prevencinės priemonės prieš gaisrą įmonėje.

Gaisrinės saugos dokumentacija įmonėje

 1. Gaisrinės saugos instrukcijos;
 2. Veiksmų kilus gaisrui planas;
 3. Darbuotojų mokymo ir instruktavimo gaisrinės saugos klausimais tvarka;
 4. Darbuotojų mokymų gaisrinės saugos klausimais dokumentai (protokolai, testai ir kt.);
 5. Gaisrinių sistemų patikros aktai, žurnalai ir kt.

Tai yra svarbiausi priešgaisrinės saugos dokumentai, tačiau pilnas sąrašas yra platesnis.

Gaisrinės saugos mokymas ir atestavimas

   Įmonių įstaigų ar organizacijų vadovai, atsakingi už gaisrinę saugą asmenys privalo būti apmokyti ir atestuoti (gauti atestavimo žinių pažymėjimą).

   Ar žinojote, kad visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms yra privaloma atlikti gaisrinės saugos mokymą įmonės viduje ne rečiau kaip kas 3 metus? Šio mokymo visi dokumentai ir mokymo teorija yra paruošiami užsisakant bet kurį dokumentų paketą ar įmonės priežiūros paslaugą.

„12. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai. Pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873).”
Bendrosios Gaisrinės saugos taisyklės, Patv. 2010 m. liepos 27 d. Įsakymu, Nr. 1-223

Gaisrinė sauga privaloma visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, tai nepriklauso nuo to ar įmonė turi patalpas ar ne (kadangi mokyti darbuotojus yra privaloma be kokiu atveju). Priklausomai nuo įmonės ar įstaigos dydžio bei veiklos skiriasi tik būtinos dokumentacijos komplektacija ir jos apimtis.

Civilinės saugos tvarka įmonėje

 1. Įmonės civilinės saugos dokumentacijos turėjimas;
 2. Visapusiškas LR įstatymų laikymasis ir vykdymas;
 3. Laiku vykdomi įmonės civilinės saugos dokumentacijos ir tvarkos pakeitimai, pasikeitus įstatymams;
 4. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas civilinės saugos klausimais;
 5. Darbuotojams žinomos priemonės esant ekstremaliai situacijai ar pavojui;

Civilinės saugos dokumentacija įmonėje

 1. Civilinės saugos instrukcijos;
 2. Esktremaliųjų situacijų valdymo planas;
 3. Slėptuvių planai;
 4. Darbuotojų mokymų civilinės saugos klausimais dokumentai (protokolai ir kt.);

Tai yra svarbiausi civilinės saugos dokumentai, tačiau pilnas sąrašas yra platesnis.

Gaisrinės saugos mokymas ir atestavimas

   Ar žinojote, kad visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms yra privaloma atlikti civilinės saugos mokymą darbuotojams ne rečiau kaip kas 1 metus? Šio mokymo visi dokumentai ir mokymo teorija yra paruošiami užsisakant bet kurį dokumentų paketą ar įmonės priežiūros paslaugą.

  Asmens duomenų apsauga, kitaip dar vadinama BDAR arba ADA. BDAR iš esmės yra privaloma visoms įmonėms, tik skirtinga apimtimi. Įmonė, kuri masiniu būdu netvarko, nerenka ir nenaudoja asmens duomenų bet kokiu atveju turi savo dirbančius darbuotojus, kurių asmens duomenis turi sukaupusi ir tvarko, todėl turi atlikti tam tikrus veiksmus. Asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Plačiau apie asmens duomenų apsaugos privalomus dokumentus įmonėms rasite ČIA.

 

Saugos ir sveikatos specialistai dažniausiai yra kartu ir gaisrinės saugos srities specialistai. Paprastai mažos ir labai mažos įmonės teisiškai gali neturėti saugos ir sveikatos specialisto, tačiau tuomet atsiranda prievolė turėti atestuotą saugai asmenį įmonėje. Saugos ir sveikatos specialistas įmonėje (priklausomai nuo veiklos rūšies) yra privalomas nuo 9, 19 arba 49 darbuotojų. Saugos ir sveikatos tarnybos specialistas dažniausiai atliekam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėje ir yra pavaldus darbdaviui atstovaujančiam asmeniui.

Darbų ir gaisrinės saugos specialisto funkcijos

Saugos specialistas:

 1. Rengia saugos ir sveikatos instrukcijas ir atlieka darbuotojų instruktavimą;
 2. Atlieka ir dokumentuoja darbuotojų mokymus;
 3. Ruošia ir naujina darbų, gaisrinės saugos dokumentaciją;
 4. Yra pavaldus įmonės vadovui ir bendradarbiaudamas su juo įgyvendina ir užtikrina saugos ir sveikatos reikalavimus įmonėje;
 5. Tiria lengvus nelaimingus atsitikimus ir dalyvauja tiriant sunkius ar mirtinus atsitikimus darbe ar pakeliui į darbą, iš darbo;
 6. Nuolat tobulina savo kvalifikaciją saugos ir sveikatos darbe klausimais, seka įstatymų pakeitimus ir juo įgyvendina įmonėje;
 7. Organizuoja ir atlieka profesinės rizikos darbe vertinimą;
 8. Atstovauja įmonę prieš valstybinę darbo inspekciją, priešgaisrinę ir gelbėjimosi departamento tarnybą.

Bendru atžvilgiu saugos specialistui yra patikimo visos saugos funkcijos įmonėje, kadangi jis yra šios srities atestuotas žinovas.

Darbų bei gaisrinės saugos paslaugas įmonėms

Mūsų pagrindinių paslaugų apžvalga (sąrašas ne tęstinis, galime pateikti detalų paslaugos pasiūlymą):

 1. Darbų ir gaisrinė sauga – dokumentų rengimas, naujinimas;
 2. Vadovų saugos mokymai/atestavimas, rizikos vertinimai;
 3. Evakuacijos planų braižymas;
 4. Įmonės atsakingo asmens visapusiškas atstovavimas, konsultavimas ir informavimas darbų saugos, gaisrinės saugos srityse;
 5. Profesinės rizikos vertinimo darbų organizavimas bei atlikimas;
 6. Įmonės saugos ir sveikatos būklės ataskaitų valstybinei darbo inspekcijai pildymai;
 7. Nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui į darbą bei profesinių ligų tyrimai;
 8. Atstovavimas prieš valstybines institucijas (darbų saugos, gaisrinės saugos), kai įmonėje yra atliekami patikrinimai;
 9. Valstybinės darbo inspekcijos, gaisrinės saugos inspekcijos inspektorių surašytų reikalavimų šalinimas;
 10. Visų kitų darbų saugos, gaisrinės saugos klausimų sprendimai ir konsultacijos;
 11. darbų saugos bei gaisrinės saugos vadovų, atsakingų asmenų ir darbuotojų mokymas ir atestavimas išduodant pažymėjimus.

Darbų sauga įmonėje ir gaisrinė sauga – instruktavimai ir mokymai

   Atliekame saugos ir sveikatos mokymus pagal visas vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas saugos mokymų programas (darbdavių, saugos specialistų, vykdančių tarnybos funkcijas ir kt.:

 1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse
 3. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 4. Daugybė kitų saugos mokymų – susisiekite apačioje esančiais kontaktais.

LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas, Patv. 2017 m. birželio 23 d. Nr. EV-78 „Dėl darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo.

SAUGOS DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI

PATIKĖKITE SAVO ĮMONĖS PRIEŽIŪRĄ MŪSŲ SAUGOS SPECIALISTAMS

Siūlome kompleksinę įmonės priežiūrą saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos srityse, yra galimybė apjungti ir asmens duomenų apsaugą. Teikiame tiek įmonės konsultavimo, tiek atstovavimo paslaugas, turime nemažą patirtį šioje veikloje ir visus reikiamus leidimus tokioms paslaugoms teikti. Preliminarios kainos nedidelėms įmonės yra pateiktos apačioje esančiose lentelėsė.

*užpildę dokumentų rengimo anketą, atsiųskite mums el. paštu, mes sutikrinsime duomenis ir sudarysime nuolatinių paslaugų sutartį.

DARBŲ SAUGA | GAISRINĖ SAUGA | CIVILINĖ SAUGA | PROFESINĖS SVEIKATA | ASMENS DUOMENŲ APSAUGA | MOKYMAI

Darbų sauga įmonėje - Darbų saugos paslaugos | Gaisrinė sauga - Gaisrinės saugos paslaugos​ | Civilinės saugos paslaugos | Profesinės sveikatos specialisto paslaugos | Asmens duomenų apsauga ir dokumentacija

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Nuolaidos kodai
   qpe6dmaz Gauti 20% nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.