Pagrindinis

Mūsų teikiamos paslaugos jūsų įmonei

Trumpai apie mūsų teikiamas paslaugas:

 • Nuolatinė darbų bei gaisrinės saugos įmonėje būklės kontrolė bei darbuotojų instruktavimai, supažindinimai ir kt., dokumentacijos ruošimas ir laiku jos atnaujinimas
 • Įmonės atsakingo asmens visapusiškas atstovavimas, konsultavimas ir informavimas darbų saugos, gaisrinės saugos srityse
 • Profesinės rizikos vertinimo darbų organizavimas
 • Įmonės saugos ir sveikatos būklės ataskaitų valstybinei darbo inspekcijai pildymai
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui į darbą bei profesinių ligų tyrimai
 • Atstovavimas prieš valstybines institucijas (darbų saugos, gaisrinės saugos), kai įmonėje yra atliekami patikrinimai
 • Valstybinės darbo inspekcijos, gaisrinės saugos inspekcijos inspektorių surašytų reikalavimų šalinimas
 • Visų kitų darbų saugos, gaisrinės saugos klausimų sprendimai ir konsultacijos
 • DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
 • Pagrindinis


  Pagrindinis
  Pagrindinis

  Saugos dokumentacija įmonėje

  Pagrindinė privaloma dokumentacija įmonėje:

 • Saugos ir sveikatos instrukcijos
 • Gaisrinės saugos instrukcijos
 • Darbuotojų mokymo tvarka
 • Darbuotojų instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka
 • Darbuotojų mokymų dokumentai
 • Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo tvarka

 • Pagrindinis

  Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas

  Darbų saugos specialistas gali būti paskirtas atlikti šias funkcijas:

 • Rengia saugos ir sveikatos instrukcijas
 • Rengia darbuotojų mokymų dokumentaciją
 • Rengia ir atnaujina visą reikiamą darbų saugos dokumentaciją
 • Yra pavaldus įmonės vadovui ir bendradarbiaudamas su juo įgyvendina ir užtikrina saugos ir sveikatos reikalavimus įmonėje
 • Tiria lengvus nelaimingus atsitikimus ir dalyvauja tiriant sunkius ar mirtinus atsitikimus darbe ar pakeliui į darbą, iš darbo
 • Nuolat tobulina savo kvalifikaciją saugos ir sveikatos darbe klausimais, seka įstatymų pakeitimus ir juo įgyvendina įmonėje
 • Organizuoja profesinės rizikos darbe vertinimą
 • Atstovauja įmonę prieš valstybinę darbo inspekciją

 • Pagrindinis

  Darbų sauga/Gaisrinė sauga įmonėje

  Saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos samprata įmonėje:

 • Įmonės saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentacijos turėjimas
 • Visapušiskas LR įstatymų laikymasis ir vykdymas
 • Laiku vykdomi įmonės dokumentacijos ir tvarkos pakeitimai, pasikeitus įstatymams
 • Darbuotojų instruktavimas ir mokymas
 • Darbuotojams išduodamos asmeninės apsaugos priemonės ir apskaita
 • Visos prevencinės priemonės darbuotojų sveikatai ir gyvybei išsaugoti

 • Ar žinojote kad?

  • Ar žinojote, kad visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms yra privaloma atlikti gaisrinės saugos mokymą įmonės viduje ne rečiau kaip kas 3 metus? Šio mokymo visi dokumentai ir mokymo teorija yra paruošiami užsisakant bet kurį dokumentų paketą ar įmonės priežiūros paslaugą.

   "12. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873)."

   –Bendrosios Gaisrinės saugos taisyklės, Patv. 2010 m. liepos 27 d. Įsakymu, Nr. 1-223

  • Ar žinojote, kad visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms yra privaloma atlikti darbų saugos neformalius mokymus, jeigu darbuotojai atlieka pavojingus darbus, išvardytus LR Vyriausybės patvirtintame pavojingų darbų sąraše. Neseniai įsigaliojus mokymo ir atestavimo nuostatų pakitimams neformalių mokymų atestacinėje komisijoje jau užtenka tik vieno atestacijos komisijos nario vietoj trijų.

   Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo

   Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė

   Identifikacinis kodas 1021100NUTA00001386

   Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-287/V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

   Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Užregistruota TAR 2014-01-06, Identifikacinis kodas 2014-00044

  • Pildome privalomą visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms saugos ir sveikatos deklaraciją, užsisakant įmonių priežiūros paslaugą tai įeina į kainą. Šią deklaraciją visos įmonės privalėjo pateikti iki 2014.07.01, nepateikę gali pateikti vėliau ir turi padidintą riziką gauti pranešimą dėl patikrinimo. Taip pat šią paslaugą galima užsisakyti atskirai. Nepateikusioms deklaracijos įmonėms yra padidinta rizika gauti valstybinės darbo inspekcijos raštą dėl numatyto patikrinimo taip pat gali išaugti sodros mokesčiai.

   "3. Informaciją teikia visi Lietuvos Respublikoje registruoti privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys (toliau – darbdaviai), vykdantys veiklą, kurių dirbantieji gauna su darbo santykiais (darbo sutartimis) ar jų esmę atitinkančiais santykiais (valstybės tarnautojai) susijusias pajamas."

   –LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas, Patv. 2013 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-356 "Dėl informacijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai"

  • Ar žinojote, kad dėl darbų saugos nebuvimo įmonėje yra numatytos bausmės pagal baudžiamąjį kodeksą.


   "176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

   1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

   2. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.

   –LR Baudžiamasis kodeksas, Patv. 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968"


 • Privalomas gaisrinės saugos mokymas
 • Neformalus pavojingų darbu mokymai
 • Saugos ir sveikatos deklaracija
 • Bausmės