DARBŲ SAUGOS TESTAI IR JŲ ATSAKYMAI EGZAMINUI

   Pateikiami vykusių saugos egzaminų darbų saugos testai ir jų pavyzdžiai saugos ir sveikatos (darbų saugos) egzaminui laikyti gaunant saugos pažymėjimą. Darbų saugos testaiUŽSISAKYTI TEORINĘ MEDŽIAGĄ IR DAUGIAU TESTŲ GALITE PASPAUDĘ ČIA. Pateikiami aktualiausi darbų saugos testai – klausimai ir jų atsakymai (pažymėti pabrauktai). Pasiskaičius didelį kiekį šių testų ir atsakymų įmanoma išlaikyti egzaminą, kadangi klausimai egzamino metu kartojasi, tačiau jų įvairovė yra labai didelė.

Informacija darbų saugos pažymėjimui gauti

ŠIE DARBŲ SAUGOS TESTAI YRA BUVĘ DARBŲ SAUGOS PAŽYMĖJIMŲ LAIKYMO EGZAMINUOSE. Darbų saugos testai yra rengiami švietimo ministerijos ar valstybinės darbo inspekcijos. Visi mūsų turimi darbų saugos testai yra saugomi mūsų įmonės, kreipkitės, padėsime pasiruošti darbų saugos testo laikymui. Mūsų darbų saugos testai pateikiami paprastai darbdavio, jam atstovaujančio, įgalioto asmens egzaminų, turime visų darbų saugos mokymų programų testų. Prie kiekvieno klausimo yra pateikiami darbų saugos testo atsakymai.

Darbų saugos testai ir atsakymai nr. 1-5

1. Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys nuo:
1. 18 metų
2. 18 metų ir kurie iki administracinio teisės pažeidimo tapo įmonės vadovais
3. 16 metų
2. Papildomų ir specialių pertraukų tikslas:
1. Išsaugoti darbuotojų darbingumą, gerinti darbo našumą ir kokybę, apsaugoti darbuotojus nuo nuovargio ar pervargimo. Atliekama tam, kad būtų išvengta profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe, mažėtų galimas nepalankių sveikatai veiksnių poveikis
2. gerinti darbo kiekybę
3. apsaugoti darbuotojus nuo jėgų išsekimo
3. Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip:
1. 62 val. per savaitę
2. 48 val. per savaitę
3. 40 val. per savaitę
4. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė gali būti:
1. nuo 1 val. iki 1 va. 30 min.
2. nuo 30 min. iki 2 val.
3. nuo 30 min. iki 1 val.
5. Naktiniu laikomas darbas, jei:
1. ne mažiau kaip pusė nustatytos pamainos tenka nakčiai
2. tai sulygstama darbo sutartyje
3. trys darbo valandos tenka nakčiai

Darbų saugos testai ir atsakymai nr. 5-10

6. Į darbo laiką neįeina:
1. papildomos pertraukos
2. karinė tarnyba arba mokomosios karinės pratybos
3. prastovos laikas
7. Kai dėl gamybos sąlygų nėra galimybės daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti:
1. darbuotojui trumpinama darbo savaitė
2. darbuotojui už numatytą pertrauką pailsėti ir pavalgyti apmokama kaip už viršvalandinį darbą
3. darbuotojui turi būti suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku
8. Kaip turi būti paženklintos permatomos durys?
1. Kaip nustatyta kolektyvinėje sutartyje.
2. Darbdavys sprendžia savarankiškai.
3. Tinkamai paženklintos aiškiai matomame lygyje.
9. Ar darbdavys turi nemokamai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis studentus, atliekančius darbinę praktiką?
1. Teisės aktai nereglamentuoja.
2. Ne.
3. Taip.
10. Kurie darbai priskiriami pavojingų darbų kategorijai?
1. Pedagogų darbas.
2. Inkasatorių, apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas.
3. Asmens sveikatos priežiūros darbuotojų darbas.

Darbų saugos testai ir atsakymai nr. 11-15

11. Ar reikia įmonėje rengti įmonės darbuotojų darbų saugos tarnybos nuostatus, jei tarnyba neįsteigta, jos funkcijas atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas?
1. Neprivaloma.
2. Taip.
3. Nereikia, reikia parengti darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pareigybės aprašymą.
12. Darbuotojų atstovu nėra laikomas:
1. profesinė sąjunga
2. darbuotojų kolektyvas
3. darbo taryba
13. Tarnybos nuostatus ir specialistų pareigybių aprašymus tvirtina:
1. įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas
2. profesinė sąjunga
3. darbdaviui atstovaujantis asmuo
14. Ką reiškia sąvoka „Potencialiai pavojingi įrenginiai“?
3. Darbo priemonės ir kiti įrenginiai, kuriuos naudojant kyla pavojus …. dėl juose sukauptos energijos bei vykstančių procesų.
15. Kokiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) darbdavys privalo aprūpinti darbuotoją, kurį vienu metu veikia daugiau kaip vienas rizikos veiksnys?
2. Visomis reikiamomis AAP, kurios būtų tarpusavyje
suderintos ir garantuotų apsaugą nuo rizikos veiksnio ar veiksnių.

Darbų saugos testai ir atsakymai nr. 16-20

16. Kurie iš šių darbų priskiriami prie „pavojingų darbų“?
2. Mechaninis medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota
pastūma.
17. Darbdavio įgalioto asmens, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, teorinės žinios tikrinamos:
3. testu
18. Ar turi būti paženklintos permatomos durys?
3. Turi būti tinkamai paženklintos aiškiai matomame lygyje.
19. Instrukcijos turi būti parengtos:
2. lietuvių kalba ar kita darbuotojui suprantama kalba
22. Ar darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo sudaro sąlygas kompetentingam asmeniui (asmenims), atliekančiam profesinės rizikos vertinimą įmonėje, gauti visą reikalingą informaciją. Informaciją apie … anksčiau atliktą rizikos vertinimą?
3. Taip.

Darbų saugos testai ir atsakymai nr. 21-25

21. Kokius reikalavimus turi atitikti darbo įrenginio valdymo įtaisai, kad būtų užtikrinta
sauga?
3. Aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti ir turi neleisti kilti jokiam pavojui, kai jais manipuliuojama atsitiktinai (netyčia).
20. Kas tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pareigybių aprašymus?
1. Darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo.
23. Kokie reikalavimai keliami darbo vietose naudojamų pavojingų cheminių medžiagų pakuotėms?
3. Pavojingų cheminių medžiagų pakuotė privalo būti paženklinta pavojingų cheminių medžiagų ženklais, įspėjančiais apie jų kenksmingumą ar pavojingumą.
24. Kokiame teisės akte yra surašytos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, profesinės sveikatos specialistų ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos?
1. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose.
25. Kokius reikalavimus turi atitikti asmeninės apsaugos priemonės (AAP), kuriomis darbdavys aprūpina darbuotojus?
2. Jos turi būti paženklintomis CE ženklu ir turėti EB atitikties deklaraciją, įrodančią, kad AAP atitinka techninio reglamento „Asmeninės apsauginės
priemonės“ II priede … reikalavimus.

Darbų saugos testai ir atsakymai nr. 26-30

26. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertinta:
1. darbuotojo žalingi įpročiai
2. darbuotojo priklausymas profsąjungoms
3. darbuotojo fizinės galimybės
27. Darbuotojams skiria stažuotę ir stažuotės trukmę nustato:
1. mokymo įstaiga
2. mokymo įstaiga ir darbdavys
3. darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo
28. Kokiais atvejais turi būti įrengti dušai darbuotojams steigiamose darbovietėse?
1. Jei yra dirbama lauko sąlygomis.
2. Jei to reikalauja darbo pobūdis arba higienos poreikiai.
3. Visais atvejais kai darbuotojai darbo aplinkoje susiduria su profesinės rizikos veiksniais.
29. Kas įgyvendina darbo tarybos funkcijas įmonėje, kurioje dirba mažiau kaip 20 darbuotojų?
1. Darbuotojų atstovas, renkamas darbuotojų kolektyvo susirinkime.
2. Atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinė sąjunga.
3. Profesinės sąjungos.
30. Kokiais atvejais darbo, ekonominius, socialinius klausimus darbdavys privalo spręsti, suderinęs su profesinės sąjungos organais?
1. Įstatymų numatytais atvejais.
2. Vyriausybės nustatytais atvejais.
3. Susitarimų numatytais atvejais.

Darbų saugos testai ir atsakymai nr. 31-35

31. Teritorinė kolektyvinė sutartis taikoma tiems darbdaviams, kurie:
1. buvo įregistruoti tos apskrities teritorijoje
2. buvo sutartį pasirašiusių darbdavių asociacijų nariai
3. buvo įregistruoti tos savivaldybės teritorijoje
32. Kas nustato įmonės padalinių ir darbuotojų, kuriems atstovauja darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, skaičių?
1. Darbuotojų atstovai.
2. Darbdavys.
3. Įmonių saugos ir sveikatos komiteto bendrieji nuostatai.
33. Nelaimingi atsitikimai darbe ir nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo pagal jų pasekmes skirstomi į:
1. vidutinius, sunkius ir mirtinus
2. lengvus, vidutinius ir sunkius
3. lengvus, sunkius ir mirtinus
34. Į profesinę sąjungą įstojama ir iš jos išstojama:
1. profesinės sąjungos įstatuose (statute) nustatyta tvarka.
2. Trišalės tarybos nustatyta tvarka
3. kaip nustatyta įmonės vidaus darbo tvarkoje
35. Asmuo, nukentėjęs nuo nelaimingo atsitikimo (NA) darbe arba jo atstovas NA darbe aktą, tyrimo rezultatus ir išvadas gali apskųsti:
1. darbdaviui
2. Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui
3. darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai

Darbų saugos testai ir atsakymai nr. 36-40

36. Tiriant profesinių ligų priežastis, įmonių, kuriose dirba ar dirbo darbuotojas, vadovai …privalo pateikti duomenis apie:
1. darbuotojo atostogų grafiką
2. darbuotojo ligos ir nedarbingumo istoriją
3. darbuotojo atliekamus darbo procesus, atliktus privalomus sveikatos tikrinimus
37. Darbo taryba sudaroma tais atvejais:
1. Visada
2. jeigu įmonėje nėra veikiančios profesinės sąjungos … skaičius yra ne mažesnis kaip 20.
3. jeigu nėra kolektyvinės sutarties
38. Nelaimingų atsitikimų (NA) darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai nustato:
3. pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai (toliau – įvykis darbe), NA pakeliui į darbą ar iš darbo, .. nagrinėjimo tvarką
39. Nelaimingų atsitikimų darbe, dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė, darbdavys nedelsdamas privalo pranešti:
1. apylinkės prokuratūrai, Valstybinei darbo inspekcijai
40. Kas yra „pavojingas darbas“?
2. Darbas, pasižymintis didesne profesine rizika, kuriai esant traumos ar kitokia darbuotojo
sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio yra didesnė.

0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis yra tuščiasEITI į paslaugų parduotuvę
   Pritaikyti nuolaidą
   Negalimi nuolaidos kodai
   darbosauga Gauti 20% nuolaidą Nuolaidos kodas užsakant tik darbų saugos dokumentus iš bendro darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų paketo.