SAUGA ĮMONĖJE

        Pateikiama informacija apie sauga įmonėje – profesinės rizikos vertinimo, dokumentacijos ruošimo, saugos ir sveikatos srityje. Įdomius faktus bei naudingą informaciją su nuorodomis į teisės aktus (pateikti apačioje) kadangi viskas yra pagrįsta galiojančiais teisės aktais.

Sauga įmonėje

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO FAKTAI

Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas turėtų būti atliekamas tik ten kur yra tikslinga, kad būtų užtikrinta sauga įmonėje. Vertinama ten, kur rizika darbuotojui gali pakenkti, kitur vertinti riziką netikslinga, tačiau būna daroma, kad išauginti kainą, pavyzdžiai pateikiami žemiau.

a) Lengvojo automobilio profesinės rizikos vertinimas kai automobilis nėra pagrindinė darbo priemonė t.y. triukšmo, vibracijos vertinimai – vertinti yra netikslinga. Kadangi jeigu triukšmas ar vibracija šiame automobilyje būtų per didelė jis paprasčiausiai nepraeitų techninės apžiūros. Kadangi automobilis atitinka reikalavimus jau išvažiavęs iš gamyklos tai šiuos saugos srities parametrus galima rasti automobilio techninėje dokumentacijoje.

b) Bet kurios pareigybės administracijos darbuotojo, kuris dirba su kompiuteriu, kompiuterio skleidžiamo elektromagnetinio lauko matavimas – vertinti yra netikslinga. Nes darbdavys jau įrengdamas darbo vietas turi vadovautis darboviečių rengimo nuostatais, kitais saugos ir sveikatos įstatymais, higienos normomis. 

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO TEISINIS PAGRINDIMAS

Šiose normose yra nurodyti reikalavimais kompiuterių išdėstymui, darbuotojo saugaus atstumo iki monitoriaus parinkimas. Pavyzdžiui, kad elektromagnetinis laukas neviršytų jokių ribų darbo vieta prie kompiuterio turi būti įrengta vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 32: 2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS. SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI“ (1).

21.6. Atstumas nuo operatoriaus akių iki vaizduoklio turi būti ne mažesnis kaip 40 cm.

25.2. Atstumas tarp vaizduoklio su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito vaizduoklio ekrano turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Tarp vaizduoklių ekranų šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.

c) Mikroklimato rizikos vertinimas – jis turėtų būti atliekamas tik tose darbo vietose, kur yra tikslinga t.y kur temperatūra akivaizdžiai yra netinkama pvz. darbas šaldytuvuose, rūsiuose ir pan. – daugelis įmonių siūlo ir vertina rizika darbuotojams, dirbantiems administracijoje, lauke, kur temperatūra nuolat kinta – vertinti netikslinga, reikia vadovautis darboviečių rengimo bendraisiais nuostatais (2).

12.1. Darbo patalpose temperatūra, atsižvelgiant į darbo veiklos pobūdį ir darbuotojų fizinę įtampą, turi būti tinkama darbuotojams ir atitikti parametrus. Nustatyta Lietuvos higienos normoje HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485).

Profesinės rizikos vertinimą atlieka darbdavys ar jam atstovaujantis asmuo ar saugos ir sveikatos darbe specialistas. Jei įmonėms neužtenka žinių ar ji neturi techninių galimybių šiems vertinimams atlikti galima samdyti juridinį ar fizinį asmenį vertinimui atlikti.

DOKUMENTACIJOS RUOŠIMO FAKTAI

Sauga įmonėje užtikrinama

a) Nėra privaloma ruošti daugelio įmonės vadovo įsakymų, kurių kiekvienas atskiras įsakymas tvirtina kiekvieną atskirą dokumentą. Tai dažniausiai išaugina dokumentų ruošimo kainą, nors užtenka vos keleto įsakymų patvirtinti visiems įmonės saugos dokumentams.
b) Neprivaloma ruošti darbų saugos, gaisrinės saugos instrukcijų kiekvienam atskiram darbui ir tuo pat metu kiekvienam atskiram įrenginiui ir pareigoms. Užtenka paruošti vienam iš šių trijų kompleksų.

↓TEISĖS AKTAI↓

NORĖDAMI PAMATYTI TEISĖS AKTUS SPAUSKITE ANT ŠIO UŽRAŠO

(1)

Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 “Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai” patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Identifikacinis kodas 1042250ISAK0000V-65
3 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 32:2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS. SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO 2004 m. vasario 12 d. Nr. V-65 Vilnius Siekdamas perkelti 1990 m. gegužės 29 d.

Aktualus pakeitimas:

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-65 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 “Darbas su videoterminalais. saugos ir sveikatos reikalavimai” patvirtinimo” pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Identifikacinis kodas 1112250ISAK000V-263
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. V-65 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 32:2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS.

(2)

Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Identifikacinis kodas 0982230ISAK0085/233
3 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Į S A K Y M A S DĖL DARBOVIEČIŲ ĮRENGIMO BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1998 m. gegužės 5 d. Nr. 85/233 Vilnius Įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.